Συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΣΠΔΕ

19 Ιουνίου 2009
ΣΠΔΕ 13η(7η) συνεδρίαση: Ενημέρωση για PISA, Ενδεικτικό σχέδιο προτάσεων ΣΠΔΕ

24 Ιουνίου 2009
ΣΠΔΕ 14η(8η) συνεδρίαση: Ενδεικτικό σχέδιο προτάσεων ΣΠΔΕ, Τεχνολογική Επαγγελματική Εκπαίδευση

26 Ιουνίου 2009
ΣΠΔΕ 15η(9η) συνεδρίαση: Ενδεικτικό σχέδιο προτάσεων ΣΠΔΕ, Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

17 Ιουλίου 2009
ΣΠΔΕ 16η(10η) συνεδρίαση: Ενδεικτικό σχέδιο προτάσεων ΣΠΔΕ, Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

21 Ιουλίου 2009
ΣΠΔΕ 17η(11η) συνεδρίαση: Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

2 Σεπτεμβρίου 2009
ΣΠΔΕ 18η(12η) συνεδρίαση: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

10 Σεπτεμβρίου 2009
ΣΠΔΕ 19η(13η) συνεδρίαση: Εισήγηση ΟΙΕΛΕ Στρατηγικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Συστήματος

15 Σεπτεμβρίου 2009
ΣΠΔΕ 20η(14η) συνεδρίαση: Εισήγηση ΟΙΕΛΕ Στρατηγικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Συστήματος, Ενημέρωση επί απόψεων για πρόσβαση σε ΑΕΙ

5 Νοεμβρίου 2009
ΣΠΔΕ 21α(15α) συνεδρίαση: Σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ

18 Νοεμβρίου 2009
ΣΠΔΕ 21β(15β) συνεδρίαση: Σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ

20 Νοεμβρίου 2009
ΣΠΔΕ 22η(16η) συνεδρίαση: Παράδοση πορίσματος ΣΠΔΕ στην Υπουργό κ. Ά. Διαμαντοπούλου

15 Φεβρουαρίου 2011

ΣΠΔΕ 23η συνεδρίαση:

Συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΣΠΔΕ

Νέος φορέας: καταργούνται και συγχωνεύονται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

21 Φεβρουαρίου 2011
ΣΠΔΕ 24η συνεδρίαση:

Συνέχιση της συζήτησης – απόφαση για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ολομέλειας του ΣΠΔΕ

Το Νέο Σχολείο: Πρότυπα – Πειραματικά Σχολεία

15 Μαρτίου 2011
ΣΠΔΕ 25η συνεδρίαση:

Ινστιτούτο Ψηφιακής Πολιτικής και Εκδόσεων για την Εκπαίδευση

Ψηφιακό Σχολείο – Συζήτηση Πλαίσιο

31 Μαρτίου 2011
ΣΠΔΕ 26η συνεδρίαση:

Ινστιτούτο Ψηφιακής Πολιτικής και Εκδόσεων για την Εκπαίδευση Προγράμματα Σπουδών

5 Απριλίου 2011

ΣΠΔΕ 27η συνεδρίαση:

Ινστιτούτο Ψηφιακής Πολιτικής και Εκδόσεων για την Εκπαίδευση Προγράμματα Σπουδών

12 Απριλίου 2011
ΣΠΔΕ 28η συνεδρίαση:

Προγράμματα Σπουδών

10 Μαΐου 2011
ΣΠΔΕ 29η συνεδρίαση:

Προγράμματα Σπουδών

7 Ιουνίου 2011
ΣΠΔΕ 30η συνεδρίαση:

Τεχνολογικό Λύκειο

5 Ιουλίου 2011
ΣΠΔΕ 31η συνεδρίαση:

Νέο Λύκειο