Η Ολομέλεια του ΣΠΔΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Τον Πρόεδρο του ΣΠΔΕ.
β. Ανά ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
γ. Τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
δ. Τον Πρόεδρο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας.
ε. Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
στ. Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.
ζ. Ανά έναν Προϊστάμενο μίας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μίας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
η. Ανά έναν Διευθυντή μίας σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μίας σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
θ. Ανά έναν Σχολικό Σύμβουλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
ι. Δύο εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ορίζονται από την ΟΛΜΕ.
ια. Δύο εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ορίζονται από την ΔΟΕ.
ιβ. Δύο εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που ορίζονται από την ΟΙΕΛΕ.
ιγ. Ένα μαθητή και μία μαθήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που κληρώνονται κάθε χρόνο μεταξύ των μαθητών που μετέχουν στη Βουλή των Εφήβων και εκδηλώνουν σχετική επιθυμία.
ιδ. Έναν εκπρόσωπο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας.
ιε. Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ.
ιστ. Έναν εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ.
ιζ. Έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ.
ιη. Έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ.
ιθ. Ανά ένα εκπρόσωπο κάθε πολιτικού κόμματος που συμμετέχει στο Ελληνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
κ. Έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την ΚΕΔΚΕ.
κα. Έναν εκπρόσωπο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την ΕΝΑΕ.
κβ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).