Η Ολομέλεια του ΣΑΤΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ.
β. Ανά ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
γ. Τους Προέδρους όλων των ΤΕΙ.
δ. Τρεις εκπροσώπους των φοιτητών των ΤΕΙ, που ορίζονται από την Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδας (ΕΣΕΕ).
ε. Έναν εκπρόσωπο του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των ΤΕΙ, που ορίζεται από το αντίστοιχο συνδικαλιστικό όργανο που λειτουργεί πανελλαδικά, και έναν κοινό εκπρόσωπο του κάθε είδους λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στα ΤΕΙ, που ορίζεται από κοινού από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα που λειτουργούν πανελλαδικά.
στ. Έναν Πρύτανη Πανεπιστημίου, που ορίζεται από το σύνολο των Πρυτάνεων που συμμετέχουν στην Ολομέλεια του ΣΑΠΕ.
ζ. Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ.
η. Έναν εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ.
θ. Έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ.
ι. Έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ.
ια. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
ιβ. Έναν κοινό εκπρόσωπο των επαγγελματικών σωματείων αποφοίτων ΤΕΙ.
ιγ. Ανά ένα εκπρόσωπο κάθε πολιτικού κόμματος που συμμετέχει στο Ελληνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
ιδ. Έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την ΚΕΔΚΕ.
ιε. Έναν εκπρόσωπο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την ΕΝΑΕ.
ιστ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).