Η Ολομέλεια του ΣAΠΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Τον Πρόεδρο του ΣΑΠΕ.
β. Ανά έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
γ. Τους Πρυτάνεις όλων των Πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
δ. Τρεις εκπροσώπους των φοιτητών των Πανεπιστημίων, που ορίζονται από την Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (ΕΦΕΕ).
ε. Έναν εκπρόσωπο του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων, που ορίζεται από το αντίστοιχο συνδικαλιστικό όργανο που λειτουργεί πανελλαδικά και έναν κοινό εκπρόσωπο του κάθε είδους λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στα Πανεπιστήμια, που ορίζεται από κοινού από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα που λειτουργούν πανελλαδικά.
στ. Έναν Πρόεδρο ΤΕΙ, που ορίζεται από το σύνολο των Προέδρων ΤΕΙ που συμμετέχουν στην Ολομέλεια του ΣΑΤΕ.
ζ. Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ.
η. Έναν εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ.
θ. Έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ.
ι. Έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ.
ια. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
ιβ. Έναν κοινό εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
ιγ. Έναν κοινό εκπρόσωπο των επιστημονικών οργανώσεων πανελλαδικής εμβέλειας στους τομείς των μαθηματικών, της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας, της γεωλογίας, της πληροφορικής και της φιλολογίας.
ιδ. Ανά ένα εκπρόσωπο κάθε πολιτικού κόμματος που συμμετέχει στο Ελληνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
ιε. Έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ).
ιστ. Έναν εκπρόσωπο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ).
ιζ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).