Η Ολομέλεια του ΕΣΥΠ αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Τον Πρόεδρο του ΕΣΥΠ.
β. Τους Προέδρους των επιμέρους Συμβουλίων του ΕΣΥΠ.
γ. Ανά ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρη­σκευμάτων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τε­χνολογίας και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
δ. Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
ε. Έναν Πρύτανη Πανεπιστημίου, που ορίζεται από το σύνολο των Πρυτάνεων που συμμετέχουν στην Ολομέ­λεια του ΣΑΠΕ.
στ. Έναν Πρόεδρο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ­ματος (ΤΕΙ), που ορίζεται από το σύνολο των Προέδρων ΤΕΙ που συμμετέχουν στην Ολομέλεια του ΣΑΤΕ.
ζ. Τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
η. Τον Πρόεδρο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας.
θ. Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαι­δευτικών.
ι. Έναν από τους τρεις εκπροσώπους των φοιτητών των Πανεπιστημίων στην Ολομέλεια του ΣΑΠΕ και έναν από τους τρεις εκπροσώπους των φοιτητών των ΤΕΙ στην Ολο­μέλεια του ΣΑΤΕ, που ορίζονται από τις αντίστοιχες συν­δικαλιστικές οργανώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές με τη συγκρότηση των αντιστοίχων επιμέ­ρους Συμβουλίων διατάξεις, και έναν από τους δύο μαθη­τές που συμμετέχουν στην Ολομέλεια του ΣΠΔΕ, που ορί­ζεται με κλήρωση μεταξύ των μαθητών που μετέχουν στη Βουλή των Εφήβων και εκδηλώνουν σχετική επιθυμία.
ια. Τον εκπρόσωπο του Διδακτικού Ερευνητικού Προ­σωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων στην Ολομέλεια του ΣΑΠΕ και τον εκπρόσωπο του Εκπαιδευτικού Προσωπι­κού (ΕΠ) των ΤΕΙ στην Ολομέλεια του ΣΑΤΕ.
ιβ. Ανά έναν εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ­σης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που ορίζονται αντι­ στοίχως από την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαί­δευσης (ΟΛΜΕ), τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) και την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λει­τουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ).
ιγ. Τον εκπρόσωπο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γο­νέων Μαθητών Ελλάδας στην Ολομέλεια του ΣΠΔΕ.
ιδ. Έναν από τους εκπροσώπους της Γενικής Συνομο­σπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) στις Ολομέλειες των τριών επιμέρους Συμβουλίων, που ορίζεται από τους ίδιους.
ιε. Έναν από τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Συ­νομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) στις Ολομέλειες των τριών επιμέρους Συμβουλίων, που ορίζεται από τους ίδιους.
ιστ. Έναν από τους εκπροσώπους της Ανώτατης Διοί­κησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) στις Ολομέλειες των τριών επιμέρους Συμβουλίων, που ορίζε­ται από τους ίδιους. ιζ. Έναν από τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στις Ολομέλειες των τριών επι­μέρους Συμβουλίων, που ορίζεται από τους ίδιους.
ιη. Έναν από τους εκπροσώπους της Κεντρικής Ένω­σης Επιμελητηρίων στις Ολομέλειες του ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ, που ορίζεται από τους ίδιους.
ιθ. Τον κοινό εκπρόσωπο της περίπτωσης (xii) στην Ολο­μέλεια του ΣΑΠΕ.
κ. Τον κοινό εκπρόσωπο της περίπτωσης (xiii) στην Ολο­μέλεια του ΣΑΠΕ.
κα. Τον κοινό εκπρόσωπο των επαγγελματικών σωμα­τείων αποφοίτων ΤΕΙ στην Ολομέλεια του ΣΑΤΕ.
κβ. Ανά έναν εκπρόσωπο κάθε κόμματος που συμμετέ­χει στο Ελληνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
κγ. Έναν από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοί­κησης στις Ολομέλειες των τριών επιμέρους Συμβουλίων, που ορίζεται από τους ίδιους.
κδ. Έναν από τους εκπροσώπους της νομαρχιακής αυ­τοδιοίκησης στις Ολομέλειες των τριών επιμέρους Συμ­βουλίων, που ορίζεται από τους ίδιους.
κε. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).